Statut Asociace Sommelierů ČR

Asociace sommelierů ČR, o. s.

Poděbradova 443, 252 63 Roztoky

 

STANOVY

 

Tyto stanovy vymezuje charakter, postavení, zásady, principy a úkoly AS ČR

__________________________________________________________________________________

 

§ 1

Charakter a postavení AS ČR

 1. AS ČR je výběrová, dobrovolná, cechovní, nepolitická zájmová organizace
 2. Sdružuje fyzické i právnické osoby

§ 2

Založení asociace

 1. AS ČR je založena dle ustanovení zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů a zřízena na dobu neurčitou

§ 3

Působnost

 1. AS ČR má celostátní působnost
 2. Sídlem jsou Roztoky
 3. Pro realizaci svého poslání a úkolů vytváří organizační jednotky

 


§ 4

Úkoly AS ČR

 1. Zabývat se problematikou sommelierství, vinařství, degustace a harmonie vín a pokrmů jako celku v ČR i ve vztahu k zahraničí s cílem zvyšovat jeho úroveň na profesionální bázi – vzdělávací činnost
 2. Hájit, podporovat společné zájmy svých členů a prosazovat je u orgánů státní správy, územních i jiných orgánů a organizací
 3. Podílet se na tvorbě a novele právních předpisů souvisejících s obory, gastronomií, výchovnou činností apod.
 4. Soustřeďovat, analyzovat a zpracovávat důležité poznatky a zkušenosti z oboru sommelierství doma i v zahraničí, popularizovat a rozšiřovat je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi
 5. Poskytovat členům odborné informační, konzultační a poradenské služby a podle možností, a podmínek napomáhat i dalšími způsoby rozvoji jejich odbornosti
 6. Zasazovat se o zvýšení autority a prestiže oboru sommelier i pohostinství a gastronomie jako celku
 7. Navazovat vztahy s obdobnými gastronomickými asociacemi, odbornými institucemi, živnostenskými a cechovními společenstvy doma i v zahraničí k výměně zkušeností
 8. Zúčastňovat se a organizovat gastronomické akce, soutěže, výstavy, semináře apod.
 9. Jako člen Světové asociace sommelierů ASI vyvíjet aktivní činnost i na mezinárodním poli
 10. Zvláštní pozornost věnovat výchově a vzdělávání mládeže
 11. Napomáhat k plnění úkolů a k informovanosti svých členů i další odborné veřejnosti
 12. Vydávání periodických i neperiodických publikací podle platných právních norem
 13. Propagace tuzemských nápojů a vín z ČR ve světě

 


§ 5

Členství - jeho vznik a zánik

 1. Členství vzniká na základě podání písemné přihlášky, schválení představenstvem AS ČR a zaplacení členského příspěvku na příslušný rok
 2. Členství v AS ČR zaniká:
  1. Písemným sdělením o ukončení členství ze strany člena
  2. Při neplnění základních povinností - nedodržení stanov
  3. Zánikem organizace
  4. Nezaplacením členského příspěvku do konce třetího měsíce příslušného roku

§ 6

Členství

 1. Druhy členství
  1. Profesní   pro sommeliery, kteří pracují v gastronomii – hotely, restaurace, catering, vinotéky
  2. Řádné       pro úspěšné absolventy školení a testů AS ČR
  3. Volné       pro fyzické osoby, neprofesionály
  4. Školní       pro odborné školy zaměřené na gastronomii
  5. Firemní     pro společnosti, jejichž činnost souvisí s vínem, nebo gastronomií
  6. Funkční    pro činovníky Asociace sommelierů ČR – president, vicepresident, sekretář, člen představenstva, člen revizní komise – na dobu výkonu funkce
  7. Čestné      pro osobnosti z oblasti gastronomie a vinařství, jež odsouhlasí členská schůze – na dobu neurčitou
 2. Výše členských příspěvků
  1. Výši členských příspěvků určuje představenstvo

 


§ 7

Práva a povinnosti členů

 1. Práva členů
  1. Volit
  2. Být volen do všech orgánů AS ČR
  3. Předkládat návrhy a vyjadřovat se k práci AS ČR
  4. Využívat všech informací, individuální pomoci v oblastech konzultačních, poradenských a všech dalších služeb, akcí, které AS ČR organizuje a pořádá
 2. Povinnosti členů
  1. Dodržovat stanovy
  2. Plnit rozhodnutí a usnesení orgánů AS ČR
  3. Uhradit ve stanovených částkách a termínech členské poplatky

§ 8

Nejvyšší orgán AS ČR

 1. Nejvyšším orgánem AS ČR je shromáždění členů – členská schůze
 2. Řádnou členskou schůzi svolává prezident AS ČR jednou za pět let
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud to odhlasuje nadpoloviční většina přítomných členů
 4. Mimořádná členská schůze může být svolána při zvlášť důležitých důvodech po schválení představenstvem, nebo na žádost nadpoloviční většiny členů
 5. Usnesení členské schůze je platné, pokud bylo schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů

§ 9

Členské schůzi zejména přísluší:

 1. Schvalovat stanovy, jejich úpravy a změny
 2. Volit prezidenta, představenstvo
 3. Přijímat usnesení a rozhodnutí, schvalovat zprávu o činnosti

§ 10

Představenstvo AS ČR

 1. Je tvořeno prezidentem, viceprezidenty, sekretářem a dvěma členy AS ČR
 2. Je svoláváno prezidentem a schází se 1x za čtvrt roku a podle vzniklé potřeby

§ 11

Revizní komise

 1. Revizní komise je tvořena třemi volenými členy asociace a sleduje:
 1. Správnost vedení účetní evidence
 2. Dodržování stanov
 3. Výsledky hospodaření
 1. Revizní komise vypracovává finanční zprávu

§ 12

Hospodaření AS ČR

 1. Hospodářské prostředky tvoří movitý majetek
 2. Movitý majetek je tvořen z příspěvků členů, činnosti AS ČR, úroků, sponzorství, subvencí a darů
 3. AS ČR vede předepsaným způsobem evidenci, sestavuje roční účetní uzávěrku a výsledky předkládá představenstvu

§ 13

Zastupování AS ČR

 1. AS ČR zastupuje v záležitostech vztahujících se k vnitrostátním i zahraničním stykům prezident, nebo viceprezident. Popřípadě i další člen AS ČR, zmocněný touto činností rozhodnutím představenstva
 2. Dokumenty ekonomického rázu a finančního hospodaření musí být podepisovány prezidentem, nebo vicepresidentem podle podpisového vzoru peněžního ústavu, který vede běžný účet AS ČR

§ 14

Závěrečné ustanovení

Ke zrušení AS ČR může dojít rozhodnutím dvou třetin účastníků členské schůze za předpokladu nadpoloviční většiny účasti členů AS ČR, nebo zásahem vyšší moci

NáhledPřílohaVelikost
2013_stanovy.pdf155 KB